Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 maart 2020
1. 34972

Wet digitale overheid

De commissie stelt prijs op een besloten technische briefing over het wetsvoorstel. Daarna wenst zij een openbare deskundigenbijeenkomst te houden waarvoor tot 20 maart 2020, 12:00 uur, thema's bij de griffie kunnen worden aangeleverd.

2. 35300 VII / 35300 IV, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2020 inzake het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (35300 VII / 35300 IV, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

- T01443: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2021;
- T01804: de toezegging wordt afgevoerd;
- T02626: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2020;
- T02627: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2020;
- T02657: de deadline wordt verschoven naar 1 april 2020;
- T02703: de toezegging is voldaan.

- T01688: de toezegging is voldaan;
- T02425: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2020;
- T02426: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2020;
- T02615: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2023;
- T02735: de toezegging staat nog open;
- T02736: de toezegging staat nog open;
- T02739: de toezegging staat nog open.

3. Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 maart 2020, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35300 V, C), wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging wordt overgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De deadline wordt verschoven naar 1 januari 2021.

4. 29362, F

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het interbestuurlijk programma (IBP) (29362, F) besluit de commissie op 7 april 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor een volgende schriftelijke vragenronde.

5. Mededelingen en informatie

Het lid Rietkerk (CDA) vraagt naar aanleiding van een uitstelbericht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de staf na te gaan wanneer de brief van 24 januari 2020 over de schommelingen in het gemeentefonds wordt beantwoord. Het lid Koole (PvdA) meldt dat zijn fractie overweegt om de eerder aangehouden motie-Sent c.s. (35300, U) in stemming te brengen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman