Stemming (hamerstuk) voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteitenVerslag van de vergadering van 10 maart 2020 (2019/2020 nr. 23)

Aanvang: 13.56 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën d.d. 3 maart 2020 inzake het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179, letter E).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de brief van 3 maart 2020 (35179, onder de letter E) van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën aan de Kamervoorzitter met het voorstel aan de Kamer om op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179).

Ik stel voor om het voorstel van de vaste commissie voor Financiën met de bijbehorende voorlichtingsvraag als hamerstuk af te doen. Kan de Kamer zich met dit voorstel verenigen? Dat is het geval. Dan is het voorstel aangenomen.

Wenst een van de leden aantekening? Mevrouw Karimi.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks wenst een aantekening.

De voorzitter:

De fractie van GroenLinks. Dank u wel, mevrouw Karimi. Wenst een van de andere leden nog aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van GroenLinks wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het voorstel te hebben kunnen verenigen.