Kamer steunt wijzigingen Vierde anti-witwasrichtlijn en Wet financieel toezichtDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde behandeling over twee wetsvoorstellen met betrekking tot financieel toezicht. De beide voorstellen zijn aangenomen. Alleen de PVV-fractie en de Fractie-Otten stemden tegen. Een motie ingediend door senator Otten kreeg alleen steun van zijn eigen fractie en werd verworpen.

Het eerste wetsvoorstel betrof de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Deze wet wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn van 2018. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta, het aanscherpen van de maatregelen voor hoog-risico landen, het uitbreiden van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten en het stellen van nadere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Het tweede wetsvoorstel betrof de Wet verwijzingsportaal bankgegevens. Dit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde identificerende gegevens en andere gegevens, zoals gegevens over de uiteindelijk belanghebbende, door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die identificerende gegevens bij die banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen.

Dit bericht wordt nog aangevuld.Deel dit item: