Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Mededelingen en informatie

- De commissievoorzitter deelt mee dat de brief met een verzoek aan de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar de borging van de onafhankelijkheid van de rechtspraak in de begrotingssystematiek, naar aanleiding van de motie-Veldhoen (EK 35300 VI, U), door de Kamervoorzitter verzonden zal worden.
Daarnaast meldt zij dat het lid Backer (D66) een concept zal voorbereiden voor een voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State over de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, naar aanleiding van zijn motie (EK 35300 VI, T). Het concept zal een dezer weken in de commissie besproken worden, tezamen met de terugblik op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020.

- Het lid Recourt (PvdA) verzoekt het witboek van de Europese Commissie inzake kunstmatige intelligentie (COM(2020)65), inclusief de kabinetsappreciatie, te agenderen op 19 mei 2020.

- De leden van de GroenLinks-fractie verzoeken het voorgehangen Ontwerpbesluit houdende regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht (Besluit elektronisch procederen), d.d. 1 mei 2020, te agenderen voor eventueel schriftelijk overleg op 19 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren