Stemming moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredietenVerslag van de vergadering van 12 mei 2020 (2019/2020 nr. 26)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten),

te weten:

  • de motie-Van Rooijen c.s. over het verlengen van de WW-duur met drie maanden (35430, letter C);
  • de motie-Van Rooijen over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de Tozo-regeling (35430, letter D);
  • de motie-Otten over een vorm van schuldtransitie (35433, letter C).

(Zie vergadering van 21 april 2020.)


De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties die op 21 april jongstleden zijn ingediend. Ik heet de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Voordat wij gaan stemmen, hebben de heren Van Rooijen en Otten het woord gevraagd in verband met het aanhouden van moties. Ik geef daartoe graag het woord aan de heer Van Rooijen.


De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Met deze microfoon is de Eerste Kamer de tijd weer ver vooruit. Ik constateer verder dat mijn fractie het dichtst bij de troon zit.

Voorzitter. Wij hebben een motie ingediend om de duur van de WW met drie maanden te verlengen. Ik wil de leden vragen te steunen dat wij dit verzoek aanhouden. Minister Koolmees heeft aangekondigd in het tweede crisispakket eventueel zonder ontslagboete verder te gaan. Dat zal massaontslagen betekenen. Voor de mensen die dan kansloos zijn, zouden wij toch zeker de WW-duur willen verlengen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Dan geef ik het woord aan de heer Otten.


De heer Otten (Fractie-Otten):

Dank, voorzitter. Wij zouden graag onze motie betreffende een schuldtransitie-onderzoek(35433, letter C) aanhouden, waarmee we in ieder geval een soort transitie naar het afbouwen van private schulden proberen te bewerkstelligen. We willen deze motie graag aanhouden, omdat we van een aantal fracties hebben begrepen dat men nog wat meer toelichting hierop wil. Die zijn wij graag bereid te verschaffen. Dus tot nader order willen we de motie graag aanhouden.

De voorzitter:

Dank, meneer Otten. Kan de Kamer zich verenigen met het verzoek van de heer Van Rooijen en het verzoek van de heer Otten? Dat is het geval.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35430, letter C) aan te houden. Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35433, letter C) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

We gaan nu over tot stemming over de resterende motie, 35430, letter D, van het lid-Van Rooijen over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemers tot de Tozo-regeling. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35430, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de OSF, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Dan schors ik de vergadering nu voor enkele ogenblikken, waarna wij het wetsvoorstel dat aan de orde is, zullen behandelen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.