Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 8 september 2020Parlementair jaar 2019/2020, 37e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Hermans, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Pouw-Verweij, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort, Vos, De Vries, Van Wely en Wever,

en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 8 september 2020. Ik heet de leden, de medewerkers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en iedereen die deze vergadering via de webcast volgt van harte welkom. Het is goed u weer veilig en in goede gezondheid terug te zien.

Met deze vergaderdag is het parlementaire jaar 2019-2020 bijna tot een einde gekomen. Het was het eerste volle parlementaire jaar van de Eerste Kamer in deze samenstelling nadat wij in juni 2019 zijn geïnstalleerd. Het was een jaar waarvan het tweede halfjaar ongekend is geweest — en nog steeds is — in de parlementaire geschiedenis. Het is goed dat we tijdens de pandemie met elkaar al snel een modus hebben gevonden om onze grondwettelijke taken te kunnen blijven uitoefenen als Eerste Kamer. Daarmee gaan we ook het komende parlementaire jaar door.


Mededelingen


De voorzitter:

Zoals u heeft gezien, staan er twee Derde Kamerkoffertjes in uw fractiekamer. De Derde Kamer is een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen leren hoe de Nederlandse democratie werkt. De Derde Kamer is bedacht en gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in samenwerking met ProDemos. Het lesmateriaal is sinds een paar maanden digitaal geschikt gemaakt, zodat leerlingen dit tevens individueel kunnen doorlopen in plaats van klassikaal. Als u een koffertje aan een klas wilt geven, kunt u dit ophalen bij de Griffie. Aan het einde van deze vergadering zal een basisschoolleerling mij de twee koffertjes overhandigen.

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag, verzoek ik u om veiligheidsredenen nadrukkelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot uw collega's en de medewerkers indien u zich beweegt door de Ridderzaal, ook bij het in- en uitlopen. De overige huisregels treft u aan op uw vergadertafel.

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Prins-Modderaar, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Stemmingen

Stemming Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124).


De voorzitter:

Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, GroenLinks, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de PvdA, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Dan zijn wij nu aan het einde van de vergadering gekomen.


Sluiting

Sluiting 13.38 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 8 september 2020:

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 8 september 2020:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-B);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden 8 september 2020:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35354):

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden 22 september 2020:

Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) (35483);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 22 september 2020:

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079):

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 22 september 2020:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411);

g. de Algemene Europese Beschouwingen te doen plaatsvinden op 29 september 2020 (onder voorbehoud).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake afschrift van zijn brief van 29 juni 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht "Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek" d.d. 9 juni 2020 (griffienr. 167188);

een, van alsvoren, inzake afschrift van het koninklijk besluit d.d. 10 juni 2020 nr. 2020001172 houdende ontheffing van de heer ir. J.R. Prins uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden met ingang van 1 juni 2020 (griffienr. 167208);

een, van alsvoren, inzake afschrift van zijn brief d.d. 15 juli 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake afschriften van koninklijke besluiten (griffienr. 167317);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening EU4Healthprogramma (griffienr. 167178);

een, van alsvoren, inzake appreciatie sectorale MFK voorstellen (griffienr. 167177);

en, van alsvoren, inzake Raadsmandaat Conferentie over de toekomst van Europa (griffienr. 167195);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020 (griffienr. 167203);

een, van alsvoren, inzake verslag videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 19 juni 2020 en de Oostelijke Partnerschapstop en - ministeriële van 18 en 11 juni 2020 (griffienr. 166990.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 13 juli 2020 (griffienr. 167207);

een, van alsvoren, inzake een fiche inzake Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme (griffienr. 167209);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda extra Europese Raad van 17 en 18 juli 2020 (griffienr. 167277);

een, van alsvoren, inzake twee fiches inzake o.a. Europese Biodiversiteitsstrategie (griffienr. 167316);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van 2018 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 5 juni 2028 (griffienr. 167279);

een, van alsvoren, inzake Verdragen in voorbereiding (griffienr. 167266);

een, van alsvoren, inzake Evaluatie van de Benelux Uniesamenwerking 2013-2019 (griffienr. 167216);

een, van alsvoren, inzake verslag VC van de leden van de Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020 (griffienr. 167203.01);

een, van alsvoren, inzake Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 juli 2020 (griffienr. 167207.01);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2020 (griffienr. 167313);

een, van alsvoren, inzake verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; Genève, 3 september 1992 (griffienr. 167213);

den, van alsvoren, inzake Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding; Brussel, 7 juli 2020 (Trb. 2020, 68) (griffienr. 167264);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Reglementen bij de Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend; Genève, 20 maart 1958 (griffienr. 167212);

een, van alsvoren, inzake Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk België, met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993; Brussel, 7 juli 2020 (Trb. 2020, 67) (griffienr. 167265);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake beleidsreactie evaluaties & toekomst bilaterale infrastructuurprogramma' s (griffienr. 167214);

een, van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg en Sport, inzake benoeming Begeleidings- en Evaluatiecommissie (griffienr. 160782.16);

een, van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake Technische briefing inzake het IND-rapport van Significant (griffienr. 166468.01);

een, van alsvoren, inzake afschrift zorgenbrief Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw (griffienr. 167314);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake Jaarrapportage artikel 18 PNR-wet 2019 (griffienr. 167133);

een, van alsvoren, inzake uitkomst heroverweging van de taakuitbreiding naar openbare ordevoorvallen van de Onderzoeksraad (griffienr. 167333);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake tweede voortgangsbrief visie "Recht doen, kansen bieden" (griffienr. 167134);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake reactie op het integraal verbeterplan ProDemos (griffienr. 165761.03);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afschrift brief gemeenten verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronavirus (griffienr. 167161);

een, van alsvoren, inzake Instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (griffienr. 167198);

een, van alsvoren, inzake Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties o.b.v. artikel 60, tweede lid, van de Woningwet (griffienr. 167186);

een, van alsvoren, inzake Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK tweede kwartaal 2020 (griffienr. 167194);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (griffienr. 167232);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslagen informele ministeriële videoconferenties onderwijs (18 mei) en cultuur/AIV (19 mei) (griffienr. 166844.01);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie beleidsdoorlichting Artikel 11: Studiefinanciering (griffienr. 167144);

een, van alsvoren, inzake bijgestelde onderzoekskaders 2017, versie 2020 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en ontwerpjaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2021 (griffienr. 167143);

een, van alsvoren, inzake onderzoek naar internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo (griffienr. 167142);

een, van alsvoren, inzake informele Videoconferentie Onderwijsministers van de EU inzake COVID-19 d.d. 23 juni 2020 (griffienr. 167189);

een, van alsvoren, inzake Voortgangsbrief aanpak onnodige sekseregistratie (griffienr. 167193);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie, 21 juli 2020 (griffienr. 167192);

een, van alsvoren, inzake verslag informele ministeriële videoconferentie onderwijs d.d. 23 juni 2020 (griffienr. 167189.01);

een, van de minister van Financiën, inzake jaarvergadering ESM 2020 (griffienr. 167147);

een, van alsvoren, inzake vergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM over de Pandemic Crisis Support kredietlijn en bijbehorende documentatie (griffienr. 167160);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 9 en 10 juli 2020

(griffienr. 167187);

een, van alsvoren, inzake verslag bijeenkomst aangaande ERM-II toetreding van Bulgarije en Kroatië (griffienr. 167332);

een, van alsvoren, inzake zestiende Studiegroep Begrotingsruimte (griffienr. 167339);

een, van de staatssecretarissen van Financiën, inzake Derde voortgangsrapportage Belastingdienst 2019 (griffienr. 167152);

een, van de minister en staatssecretaris van Defensie, inzake Jaarrapport 2020 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid (griffienr. 167156);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensieaspecten van de luchtruimherziening (griffienr. 167169);

een, van de minister van Defensie, inzake voortgang transparantiebeleid burgerslachtoffers (griffienr. 167173);

een, van alsvoren, inzake antwoorden op vragen van het Tweede Kamerlid Karabulut over het debat over burgerslachtoffers in Irak op 14 mei 2020 (griffienr. 167174);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 16 juni 2020 (griffienr. 167172);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (griffienr. 167278);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake verslag informele videoconferentie EU-Milieuministers 23 juni 2020 (griffienr. 166947.03);

een, van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën, inzake kabinetsreactie op de landspecifieke aanbevelingen voor 2020-2021 in het kader van het Europees Semester (griffienr. 167204);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën- Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake IHC (griffienr. 167026.02);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake Wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas (griffienr. 167135);

een, van alsvoren, inzake EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen (griffienr. 167145);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake verslag van de Energieraad (videoconference) van 15 juni 2020 (griffienr. 166941.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake verslag videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 12 juni 2020 (griffienr. 167038.01);

een, van alsvoren, inzake verslag informele ministeriële videoconferentie cohesiebeleid 15 juni 2020 (griffienr. 167037.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake verslag Landbouw- en Visserijraad 20 juli 2020 (griffienr. 167342);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake Voortgangsbrief "werken als zelfstandige" (griffienr. 167149);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Evaluatie naar de Wet werk en zekerheid (griffienr. 167233);

een, van alsvoren, inzake afschrift Tweede Kamerbrief Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket (griffienr. 166785.01);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Gemeentenieuws van SZW 2020-65 (griffienr. 167273);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, inzake geannoteerde agenda Informele EU-Sportraad 21 april 2020 - de gevolgen van COVID-19 voor de Sportsector (griffienr. 166642);

een, van alsvoren, inzake Toekomstvisie Transgenderzorg (griffienr. 164857.08);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake jaarverslag 2019 RTE (griffienr. 166644);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 16 juli 2020 (griffienr. 167163);

een, van alsvoren, inzake oprichtingsstatuten Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude (griffienr. 167158);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake verslag informele High-Level Videoconferentie voor EU-Jeugdministers - 19 mei 2020 (griffienr. 167210).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

2. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende Steun aan grote ondernemingen - Leren van het verleden (griffienr. 167155);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 30 juni 2020 aan de Tweede Kamer inzake publicatie rond coronarekening (griffienr. 167196);

een, van alsvoren, inzake rapport Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz (griffienr. 167211);

een, van alsvoren, inzake aanbevelingslijst voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer (griffienr. 167287).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van E.G.A., inzake lening voor degenen die het hoog nodig achten (griffienr. 166817.03);

een, van E.G.A., inzake status van olieraffinaderij Curaçao (griffienr. 166817.02);

een, van E.G.A., inzake eliminatie van corrupten op Curaçao (griffienr. 166817.04);

een, van J.H.B.O., inzake handelen tegen de mensenrechten? (griffienr. 167291);

een, van J.M., inzake ?? (griffienr. 167297);

een, van N.L., inzake het organiseren van vertrouwen doet geloofwaardigheid zegevieren op Curaçao (griffienr. 167296).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van R.W., inzake meerjarenbegroting en het realiseren van een steunprogramma (corona) in EU-verband (griffienr. 167330).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van C.de J., inzake oplossing Israëlprobleem (griffienr. 167310);

een, van L.d.B.R., inzake valse beschuldigingen Zuid-Korea (griffienr. 167321);

een, van K.Y.W., inzake steun Joint Statement tot beëindiging van de vervolging van Falun Gong in China (griffienr. 167302);

een, van C.V., inzake vredesbeweging HWPL (griffienr. 167321.01);

een, van S.G.C., inzake stop geweld tegen religie (griffienr. 167321.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van M.S., inzake kern coronamaatregelen is een aanslag op onze menselijkheid (griffienr. 167290.01);

een, van W.K., inzake aangepaste noodwet? (griffienr. 167290.02);

een, van A.C.M.H., inzake rariteiten bij Raad van State en huurdersmarkt in coronatijd (griffienr. 167301);

een, van Y.J.K., inzake stop de noodwet en vecht voor onze vrijheid (griffienr. 167290.11);

een, van R.H. v.V., inzake zorg om het teloor gaan van vrijheden a.g.v. de coronawet (griffienr. 167290.12);

een, van J.G.J.C. v.A., inzake coronamaatregel (griffienr. 167290.13);

een, van C.V., inzake spoedwet (35526) (griffienr. 167290.04);

een, van L.A.H., inzake alsvoren (griffienr. 167290.05);

een, van M. en R.T, inzake noodwet voor afschaffing Rechtsstaat (griffienr. 167290.06);

een, van P.v.A., inzake afkeuring Noodwet (griffienr. 167290.07);

een, van R.S., inzake stop wereld economie (griffienr. 167290.08);

een, van M.J.B. te W., inzake keerpunt crisis? (griffienr. 167290.09);

een, van R.P., inzake spoedwet / noodwet (griffienr. 167290.10);

een, van K.R., inzake motie over de verzamelspoedwet COVID-19 (griffienr. 167290);

een, van I.H., inzake spoedwet covid (griffienr. 167290.03);

een, van P.N., inzake mededeling met betrekking tot COVID-19 (griffienr. 167290.13);

een, van J.O., inzake COVID-19 zondebok kom op voor mensenrechten(griffienr. 167290.14);

een, van C.K., inzake red de democratie (griffienr. 167290.15).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van E.R. v.d.V-C. te H., inzake korte vraag met betrekking tot de noodwet (35434) (griffienr. 166658.03);

een, van C.H. te A., inzake Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet (griffienr. 167331).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van M.B., inzake huurbevriezing per 1 juli 2020 (griffienr. 166766.18);

een, van D.Z., inzake afzien van toegestane huurverhogingen (griffienr. 166478.01);

een, van P.D., inzake huizenmarkt en pensioenfondsen maffia en het mensenrecht op betaalbare huisvesting (griffienr. 166766.17);

een, van M.E.O, inzake wetsvoorstel modernisering van de Huurcommissie (34652) (griffienr. 167294);

een, van D.G., inzake invloed Eerste Kamer intact houden (griffienr. 167334);

een, van M.V., inzake briefgeheim (griffienr. 167340).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van S.R., inzake schending beginsel van rechtszekerheid / wetsvoorstel expressief lenen eigen vennootschap (35496) (griffienr. 167295);

een, van J.d.D., inzake steun aan grote ondernemingen leren van het verleden (griffienr. 167129).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van M.d.G. te B., inzake Luchtvaartnota versus EU verordeningen en richtlijnen S(griffienr. 167304).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van T.S., inzake verantwoord goud (griffienr. 167322).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van I., inzake financiële steun voor het bedrijf Pouw Vervoer bv (griffienr. 167329).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Financiën;

een, van J.S., inzake brief burger met betrekking tot 5G-netwerk (griffienr. 166601.11);

een, van H.B., inzake geen biomassa meer, maar kolenvergassing voor 50% CO2-neutraliteit in 2030 (griffienr. 167298);

een, van H.G., inzake Telecomwet (griffienr. 166601.10);

een, van A.K., inzake verzoek uitrol 5G te staken (griffienr. 166601.12).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van J.J.H., inzake het nieuwe pensioenstelsel (griffienr. 167020.04);

een, van J.B., inzake ledenparlement FNV beslist over alle gepensioneerde Nederlanders (griffienr. 164499.17);

een, van P.d.V., inzake pensioenakkoord (griffienr. 167020.03);

een, van S.M., inzake pensioenwet individueel bezwaarrecht cf. art. 20 en art. 83.2 Pensioenwet 2006 (griffienr. 167020.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.B. te A., inzake brandbrief huisartsen (griffienr. 167289);

een, van I.v.d.K,, inzake open brief om de rechtstaat te redden (griffienr. 167299);

een, van G.R., inzake DES en zo (griffienr. 167306);

een, van N.X., inzake aanbevelingen om de Nederlandse overheid te helpen bij de bestrijding van het longontstekingsvirus (griffienr. 167336).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van drs. A.K.R., inzake klacht tegen het ministerie van Justitie en vermoedelijke ambtelijke corruptie (griffienr. 167293).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.