Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 september 2020
1. 33845, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake de kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het IPKO; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

De commissie besluit het schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie IPKO-afsprakenlijst januari 2020 (33845 AD) voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij een volgende gezamenlijke commissievergadering met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Tweede Kamer ter voorbereiding op een volgend IPKO.

2. 35.300 IV / CXIX, N herdruk

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake de Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit toezeggingen T02659 en T02784 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juni 2021. De commissie besluit voorts de tweede voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (35300 IV / CXIX, M) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35474, D en F

Brief van de staatssecretaris van BZK over de tweede tranche liquiditeitssteun Sint Maarten - deelbetaling loonsubsidie; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake invulling voorwaarden tweede tranche liquiditeitssteun door Curaçao en Sint Maarten; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering, in afwachting van de behandelwijze in de Tweede Kamer.

4. 35474, E

Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad op 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering, in afwachting van de behandelwijze in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman