T02969

Toezegging Reparatie van de mede-eigendomsbepaling in de verhuurderheffing (35.302)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de CDA-fractie toe om zo snel mogelijk een wetswijziging voor te bereiden voor de reparatie van de mede-eigendomsbepaling in de verhuurderheffing, zodat deze uiterlijk 1 januari 2021 in werking kan treden.


Kerngegevens

Nummer T02969
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2019
Deadline 1 januari 2021
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen Belastingdienst
Belastingplan 2020
Pakket Belastingplan 2020
verhuurderheffing
Kamerstukken Belastingplan 2020 (35.302)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2019/20, 35 302, D, p. 14.

De leden van de CDA-fractie:

De leden van de CDA-fractie verzoeken de regering de tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog niet beantwoorde vragen 26, 28, 29, 30 en 31 van de NOB over de aanpassing van de verhuurderheffing alsnog te beantwoorden.

Kamerstukken I 2019/20, 35 302, E, p. 31.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel:

De leden van de fractie van het CDA verzoeken het kabinet in te gaan op een aantal vragen van de NOB over – met name – de voorgestelde vrijstelling van de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen.

[…]

Tot slot wijst de NOB op twee arresten van de Hoge Raad van 8 juni 2018 waarin de

wettelijke bepaling inzake mede-eigendomssituaties in de verhuurderheffing buiten werking is gesteld gezien de onverenigbaarheid daarvan met het discriminatieverbod in de mensenrechtenverdragen. Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2020 is aangegeven, is een wetswijziging in voorbereiding om hierin te voorzien. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in te

dienen en de wetswijziging uiterlijk 1 januari 2021 in werking te laten

treden.


Brondocumenten


Historie