Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 september 2020
1. 32 317, LH

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de de staatssecretaris van J&V inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V (32317, LH) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 35130 (R2119), L

Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de inwerkingtreding van dit initiatiefvoorstel; Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie besluit een brief te sturen naar de staatssecretaris van J&V met het verzoek een appreciatie te geven van de recente ontwikkelingen rondom de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en daarbij aan te geven welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De commissie zal de staatssecretaris daarbij verzoeken deze brief te beantwoorden voorafgaand aan de Algemene Europese Beschouwingen. Zij verzoekt de griffie deze brief in concept voor te bereiden en per e-mail aan de leden van de commissie voor te leggen.

3. 35300 VI, AW

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie bespreekt de reactie van de minister van J&V op het halfjaarlijks rappel toezeggingen en besluit toezeggingen T02407 en T02933 openstaand te laten. De commissie verzoekt de griffie een rappel te sturen betreffende de beantwoording van de vragen inzake evaluatie wet biometrie vreemdelingenketen en de toegezegde brief inzake gespreksverslagen provinciale regietafels asielopvang.

4. Nieuw asiel- en migratiepact

De commissie besluit eerst de BNC-fiches af te wachten, alvorens de voorstellen uit het asiel- en migratiepact opnieuw te agenderen. Mochten de BNC-fiches niet binnen 4 weken naar de Kamer worden gestuurd, dan zal de commissie de voorstellen ook opnieuw agenderen om eventuele volgende stappen te bepalen.

5. Mededelingen en informatie

Het lid Karimi (GroenLinks) vraagt naar de status van het wetsvoorstel Terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309). De griffie zal de commissie hier nog per mail over informeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren