Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 29 september 2020
1. 35474, D en F

Brief van de staatssecretaris van BZK over de tweede tranche liquiditeitssteun Sint Maarten - deelbetaling loonsubsidie; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake invulling voorwaarden tweede tranche liquiditeitssteun door Curaçao en Sint Maarten; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brieven (35474, D en F) voor kennisgeving aan te nemen en de staatssecretaris van BZK te verzoeken de Kamer tevens te informeren over de effecten van de coronacrisis in Caribisch Nederland.

2. 35474, E en G

Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad op 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over de stand van zaken van de derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de concept-Rijkswet Caribische hervormingsentiteit; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brieven (35474, E en G) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35300 VII / 35300 IV, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

De commissie besluit de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel BZK (35300 VII / 35300 IV, F) voor wat betreft de toezeggingen die de commissie raken, voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit voorts om toezeggingen T02532 en T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

4. 33845

IPKO januari 2021

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 3 november 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman