Stemming wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorumVerslag van de vergadering van 27 oktober 2020 (2020/2021 nr. 7)

Aanvang: 13.54 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming voorstel Wijziging Reglement van Orde

Aan de orde is de stemming in verband met de brief aan de leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum (CXXXIX, H).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Tot slot de stemming over de brief aan de leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het voorstel?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij zijn gekozen als volksvertegenwoordigers en moeten onze plicht betrachten en ook in moeilijke tijden hier tezamen komen. Daarom zullen wij tegen dit digitale quorum stemmen. Ik wil erbij opmerken, zoals ik ook binnenskamers heb opgemerkt, dat ik vind dat mensen die digitaal thuis willen intekenen, zouden moeten afzien van de reiskostenvergoeding. Als dat niet kan, zouden ze het moeten overmaken naar een goed doel. Wij stemmen tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Ik zag dat de heer Schalk ook een stemverklaring wil afleggen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Het doel van het doorvoeren van een digitaal quorum was om het aantal reisbewegingen en het aantal aanwezigen te beperken. Op zich was mijn fractie daartoe bereid. De wijze waardoor dat door enkele partijen wordt getorpedeerd, vind ik niet prettig en werp ik verre van mij. Om nu via een procedure dit toch te bereiken, vindt mijn fractie eigenlijk geen goed signaal. We moeten elkaar bestrijden met woorden, zoals we dat ook vanmorgen hebben gedaan. Een procedurele oplossing brengt het doel niet dichterbij, omdat daardoor juist meer bewegingen en meer aanwezigheid gevergd wordt dan strikt noodzakelijk. De enige reden dat mijn fractie toch deze route steunt, is uit compassie met de positie van collega's die omwille van hun gezondheid hiermee geholpen zijn. Dat het volgens de Raad van State grondwettelijk kan, helpt ons bij deze beslissing.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u, meneer Schalk. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen over dit voorstel? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het voorstel zijn gaan staan?

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.