Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35.213, P)

- 35213, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de motie-Ester c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 en over de toezeggingen 'Informeren over studieregeling Wajong' en 'Uitzondering garantiebedrag voor doelgroep werkregeling'; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De brief van 14 oktober 2020 in reactie op de vragen van de commissie (verslag schriftelijk overleg; 35213, S) geeft de commissie geen aanleiding tot nader schriftelijk overleg. Toezegging T02927 blijft als openstaand geregistreerd staan totdat de Verzamelwet SZW 2021 (35494) deze Kamer bereikt heeft. Toezegging T02929 en de motie-Ester c.s (35213, J) worden op 10 november 2020 opnieuw ter bespreking geagendeerd. De commissie besluit tevens de motie-Schalk c.s. (35213, M) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen en de motie-Van Pareren (35213, P) aan te merken als uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren