Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie (CXLI)

-
35505, D en E

Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de stand van zaken van het herstructureringsplan KLM; Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de goedkeuring van het herstructureringsplan KLM; Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM

De commissie besluit de brieven van 31 oktober en 3 november jl. (EK 35 505, D en E) voor kennisgeving aan te nemen en T02989 en T02990 als 'deels voldaan' aan te merken.

De commissie stelt voor om met de minister van Financiën in overleg te treden teneinde procedurele afspraken te maken over het vertrouwelijk informeren van de Eerste Kamer inzake de toekomstscenario's KLM.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren