Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 november 2020
1.
35349

Wet uitbreiding slachtofferrechten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan), SP (Janssen), ChristenUnie (Bikker) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De fractie van PvdD (Nicolaï) sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

2.
34997, S

Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit de brief (34997, S) opnieuw te agenderen zodra de uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan de Eerste Kamer is aangeboden.

3.
35570 VI / 29279, A

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de zesde voortgangsrapportage programma modernisering wetboek van strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief van 12 november 2020 (35 570 VI / 29279, A) voor kennisgeving aan te nemen en stelt voor om de voorbereiding van behandeling van de wetsvoorstellen inzake de modernisering van het Wetboek van Strafvordering aan de orde te stellen zodra deze bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

4.
Rondvraag

De commissievoorzitter verzoekt de griffie enige spoed te betrachten bij de registratie van toezeggingen uit het het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526) op 26 oktober 2020.

De commissie besluit, op voorstel van het lid Janssen (SP), om een commissiebrede brief op te stellen inzake de status van de motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526, L). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren