Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 november 2020
1.
Zesde Voortgangsrapportage Natuur

Brief van de minister van LNV van 28 oktober 2020 (33576, Q)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit) en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Verslag schriftelijk overleg (33037, W)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag (nader) schriftelijk overleg (35334 / 35347, Z)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2019

Verslag schriftelijk overleg (29515, L)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 9 november 2020 (29515, L) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Werkprogramma Adviescollege Toetsing Regeldruk 2021 en Voortgangsrapportage van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 14 oktober 2020 (29515, K)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 14 oktober 2020 (29515, K) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Twee voorhangprocedures in verband met voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandelingen

Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (35632, A/1) en vermogensstorting in Investeringsfonds Zeeland B.V. (33358, A/31))

De commissie bespreekt de brief van de minister van EZK inzake de voorgenomen oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (35632, A/1) en de brief van de staatssecretaris van EZK inzake de voorgenomen vermogensstorting in Investeringsfonds Zeeland B.V. (35632, A/31) en besluit beide brieven voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer