Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 november 2020
1.
Nabespreking mondeling overleg met de minister van BZK

Brief van de minister van BZK van 28 september 2020 in reactie op de brief van 7 juli 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BG))

De commissies bespreken het mondeling overleg na.

2.
Voortgangsbrief Omgevingswet juni 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 16 oktober 2020 in reactie op de brief van 21 september 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BH))

De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 16 oktober 2020 te betrekken bij de behandeling van de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 (33118, BK).

3.
Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 23 oktober 2020 (33118, BI)

De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 23 oktober 2020 te betrekken bij de behandeling van de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 (33118, BK).

4.
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 13 november 2020 (33118, BK)

De commissies besluiten het notaoverleg in de Tweede Kamer over de Omgevingswet, d.d. 25 november 2020, af te wachten alvorens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020. Bij dit schriftelijk overleg zullen ook het verslag van een nader schriftelijk overleg inzake de voortgangsbrief Omgevingswet juni 2020 (33118, BH) en de voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2020 (33118, BI) betrokken worden.

Daarnaast besluiten de commissies te verzoeken om een technische briefing op 1 december 2020 door het Bureau ICT-toetsing (BIT) en Gateway Review over hun recente rapporten inzake het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) .

De commissies spreken een sterke voorkeur uit om zowel de technische briefing op 1 december als de gecombineerde commissievergadering op 8 december in fysieke vorm te laten plaatsvinden.

5.
Nulmeting rechtspraak

Brief van de minister van BZK van 28 oktober 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118/34986, BJ))

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

6.
Toezegging T02998 - Reactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de vitaliteit van bodems de Kamer toezenden

Brief van de minister van LNV van 30 oktober 2020 (34985, L)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 november 2020.

7.
Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (34682, E / nr. 53)

De commissies besluiten geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Voorts besluiten zij dat onderwerpen ter bespreking tijdens het mondeling overleg met de minister van BZK op 1 december 2020, per e-mail aan de griffie meegedeeld kunnen worden, zodat een lijst met geïnventariseerde onderwerpen besproken kan worden op 24 november 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer