Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 november 2020
1.
35463

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).

2.
Tijdelijk vuurwerkverbod

Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 13 november 2020 (28684 / 25295, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie verwacht dat de behandeling van de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat en de begroting voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor zover het omgevingsrechtgerelateerde onderwerpen betreft, wenselijk is.

Naar aanleiding van de bespreking van dit agendapunt besluit de commissie het verslag van het mondeling overleg met de minister van BZK, d.d. 10 november 2020, over de Omgevingswet op 1 december 2020 te agenderen voor bespreking.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer