Plenair De Vries bij behandeling Wet verandering koppeling AOW-leeftijdVerslag van de vergadering van 24 november 2020 (2020/2021 nr. 11)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 15.06 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer De Vries (Fractie-Otten):

Voorzitter. De beantwoording van onze vraag door de minister was duidelijk, maar de vasthoudendheid aan het huidige stelsel noopt ons tot het indienen van een motie om toch een onderzoek mogelijk te maken naar andere constructies. Met name de verhouding arbeidsjaren en afdracht ten opzichte van pensioenleeftijd zou eerlijker kunnen wat onze fractie betreft. De minister stelde zichzelf daar ook al enkele vragen over, die beantwoord zullen worden door dit onderzoek, dat wij vragen toe te voegen aan het lopende FNV-onderzoek naar eerder stoppen met zwaar werk.

Daarom dient onze fractie de volgende motie in.

De voorzitter:

Door de leden De Vries en Otten wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het rechtvaardig is dat mensen, bijvoorbeeld met zware beroepen, die een lang arbeidsverleden hebben en vele decennia premies hebben afgedragen eerder met pensioen kunnen dan mensen met een korter arbeidsverleden en minder premieafdracht;

overwegende dat in Italië het zogenaamde Quota 100-stelsel wordt gehanteerd, waarbij een werknemer met pensioen kan gaan als de leeftijd plus het aantal jaren dat er sociale afdrachten zijn gedaan, opgeteld 100 is;

verzoekt de regering tot het doen van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een vergelijkbare regeling als de Italiaanse Quota 100-regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt letter B (35520).

De voorzitter:

Dank u wel, meneer De Vries. Dan geef ik het woord aan de heer Van Rooijen namens de fractie van 50PLUS.