Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (35.570 VI)

- 26643 / 35570 VI, B

Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op een drietal algoritmen onderzoeken; Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden totdat de werkgroep artificiële intelligentie een deskundigenbijeenkomst heeft georganiseerd.

- Mededelingen en informatie

Het lid Janssen (SP) stelt voor om de brief die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die heden aan de Kamer is aangeboden, op 8 december 2020 te agenderen.

Het lid Veldhoen (GroenLinks) stelt voor om de wenselijkheid van een debat over de begroting J&V en in het bijzonder de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis te agenderen op 8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren