Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 december 2020
1.
35633

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), SP (Janssen) en Partij voor de Dieren (Koffeman). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 11 december 2020, 16:00 uur), zal het plenaire debat over dit wetsvoorstel plaatsvinden op 14 en/of 15 december 2020.

2.
Stikstofreductie en natuurverbetering (35600)

Brieven van de minister van LNV van 4 december inzake de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering en inzake voorhang van een ontwerpbesluit

De commissie bespreekt het verzoek van de minister van LNV om het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering uiterlijk in februari 2021 af te ronden (35600, A). Ook neemt zij kennis van de voorhang van het ontwerp-Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering (35600, B). Zij besluit het voorgehangen ontwerpbesluit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

De commissie geeft aan zich te willen inspannen om de behandeling het wetsvoorstel in februari 2021 af te ronden. Afhankelijk van het tijdstip van aanvaarding door de Tweede Kamer, zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk daarna in procedure worden gebracht teneinde een datum voor voorbereidend onderzoek te bepalen. De commissie geeft aan alvast rekening te houden met een plenair debat in februari 2021.

3.
Ontwikkelingen Unilever

Brief van de minister van EZK van 30 november 2020 (32637, N)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 30 november 2020 (32637, N) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Toezegging T02948 - Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (35334 / 35452, AA)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (Partij voor de Dieren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
Informatie over quota in de visserij

Verslag nader schriftelijk overleg (21501-32, D)

De commissie geeft aan het besluit over dit verslag aan het lid Van der Linden (FVD) te laten. Deze heeft aansluitend aan de vergadering laten weten dat de brief van de minister van LNV van 30 november 2020 voor kennisgeving kan worden aangenomen.

7.
Toezegging T02980 - Overzicht kosten klimaatbeleid Nederland

Brief van de minister van EZK van 25 november 2020 (32813 / 35377, S)

De commissie geeft aan het besluit over deze brief aan het lid Van der Linden (FVD) te laten. Deze heeft aansluitend aan de vergadering laten weten dat de brief van de minister van EZK van 25 november 2020 voor kennisgeving kan worden aangenomen en dat toezegging T02980 als voldaan kan worden aangemerkt.

8.
Mededeling Europese Commissie renovatiegolfstrategie, COM(2020)662

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces.

9.
Biodiversiteitsstrategie (COM(2020)380) en “van boer tot bord”-strategie (COM(2020)381) van de Europese Commissie

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer