Begroting SZW 2021 aangenomenLaatste update: dinsdag 15 december 2020

Senator Van Rooijen (50PLUS)
Grotere versie foto

De Eerste Kamer heeft maandag na een kort debat met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2021 aangenomen. Dinsdag stemt de Kamer nog over een tijdens het debat ingediende motie van senator Van Rooijen (50PLUS) om de rekenrente bij het vaststellen van pensioenaanspraken op twee procent te stellen.

Senator Van Rooijen had met name vragen over de op handen zijnde veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel en hoe daar naar toe wordt gewerkt de komende jaren. Hij vroeg de minister waarom die wil vasthouden aan strenge normen voor de pensioenfondsen terwijl er geen garanties meer zijn voor de pensioendeelnemers. Jongeren starten straks met "een grote pot" die ze danken aan de ouderen en dat is volgens de senator niet uit te leggen.

Van Rooijen bepleitte in navolging van de FNV het hanteren van een hogere rekenrente van twee procent bij het vaststellen van de pensioenaanspraken, zodat er meer ruimte komt voor lagere premies, het indexeren van pensioenen en inhalen van opgelopen achterstanden. Hij diende daarover ook een motie in. Dinsdag 15 december besloot Van Rooijen zijn motie aan te houden.

Senator Kox (SP) legde de minister drie zaken voor die met name betrekking hadden op de inkomens- en werkgelegenheidssituatie van mensen, in het bijzonder bedrijven en zzp'ers, en op armoede. Kox toonde zich beducht voor een toename van de tweedeling in de samenleving vanwege de effecten van de coronapandemie. Hij wilde ook weten hoeveel bedrijven NOW aangevraagd hebben. Ook bepleitte Kox het laten vallen van de partnertoets bij zzp'ers die als gevolg van coronacrisis het hoofd niet boven water kunnen houden. De senator wilde ook van minister Koolmees weten of het kabinet nog steeds achter de reductiedoelstelling van halvering van de kinderarmoede in 2030 staat.

Ten slotte wilde senator Kox van de minister weten of pensioenkortingen als gevolg van nieuwe maatregelen van het kabinet nu van de baan zijn. Ook betreurde Kox het dat de Kamer niet meer dit jaar toekomt aan de afhandeling van een wetsvoorstel voor vervroegde uittreding van mensen die al 40 jaar gewerkt hebben, ook al staat in het wetsvoorstel dat terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 mogelijk is. Dit zou onzekerheid geven onder de 1.000 tot 1.500 mensen die hiervan gebruikmaken. Dit ontlokte senator Crone de opmerking dat zorgvuldige behandeling in de Kamer voorop dient te staan en dat niet onnodig onrust moet worden gezaaid.

Minister Koolmees verwees in zijn antwoord aan senator Van Rooijen over de pensioenen vooral naar een alomvattend wetsvoorstel waaraan hij thans de laatste hand gelegd en overleg voert met tal van partijen. Dat wetsvoorstel wordt binnenkort voor acht weken in consultatie gedaan en gaat onder meer over Europeesrechtelijke aspecten, de regels voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, de waardering van de huidige aanspraken en ander relevante zaken. Koolmees wilde daar nu niet al te veel op vooruitlopen, maar verklaarde zich graag bereid hierna in debat te gaan met de Eerste Kamer.

De minister kon niet toezeggen dat er volgend jaar helemaal geen pensioenkortingen komen, maar door het naar beneden bijstellen van dekkingsgraden van pensioenfondsen (tot negentig procent) voordat er maatregelen nodig zijn wordt volgens Koolmees "een groot deel van de kortingen voorkomen." Echter: "Ik kan geen garanties geven dat er nooit gekort wordt", aldus Koolmees. In het nieuw in te voeren pensioenstelsel zullen rendementen uit beleggingen sneller leiden tot uitkering aan pensioendeelnemers, zo verwacht de minister, die overigens bestreed dat er louter sprake is van een herverdeling van oud naar jong. Koolmees ontraadde de motie voor het voortaan hanteren van een rekenrente van twee procent.

In antwoord op senator Kox erkende Koolmees dat er inderdaad een dreiging is van een verdere tweedeling als gevolg van de coronacrisis. Anderzijds toonde hij zich optimistisch over de veerkracht van de Nederlandse economie en biedt het kabinet ook volop geldelijke steun. Van de derde NOW-steunmaatregel maken momenteel 68.000 bedrijven gebruik, aldus Koolmees. Voor de eerste twee regelingen dienden respectievelijk 140.000 en 65.000 bedrijven een aanvraag in. Koolmees wees het verzoek met betrekking tot de partnertoets bij zzp'ers in nood af. Het kabinet heeft gemeenten € 130 miljoen beschikbaar gesteld voor meer maatwerk om deze nood te lenigen. Deze zogenoemde TONK-regeling gaat op 1 februari 2021 in. De door het kabinet vastgelegde armoededoelstelling blijft staan, aldus de minister.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Senator Van Rooijen (50PLUS)
Afbeelding 1 - Senator Van Rooijen (50PLUS)