35.695, D

Motie-Nicolaï (PvdD) over het toelichten van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheidszorgIn deze motie wordt de regering verzocht de minister om ter toelichting van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid aan de vervoerder en alle andere bij de toepassing betrokkenen schriftelijk aan te geven dat het bepaalde aldus moet worden uitgelegd dat een beroep daarop kan worden gedaan indien op grond van dringende belangen van persoonlijke aard in redelijkheid niet van de betrokkene gevergd kon worden om zich te laten testen.Kerngegevens