Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
1.
35654

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), fractie-Van Pareren (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox) en PvdD (Nicolaï). De commissie streeft naar plenaire behandeling, inclusief stemming, op 26 januari 2021.

2.
32411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 plenair te behandelen.

3.
35397

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 plenair te behandelen.

4.
34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
35578, H

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vervolg versnelling aanpak woningtekort; Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2020 inzake vervolg versnelling aanpak woningtekort (35578, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De nog te registreren toezegging over toezending van het onderzoek “Ruimte zat in de stad” van KAW wordt als voldaan aangemerkt.

6.
Toezeggingen T02425 en T02426

Toezegging Problematiek Zeeland en verdeelmodel (34.568); Toezegging Motorrijtuigenbelasting (34.568)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 inzake de herziening van de financiële verhoudingen (35570 B / 34568 / 35570 C, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02425 en T02426 blijven open staan.

7.
Toezegging T02844

Toezegging Evaluatie wet (35.424)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 inzake aanbieding derde en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (35424, K) besluit de commissie op 2 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister. Toezegging T02844 wordt als voldaan aangemerkt.

8.
35424, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK naar aanleiding van de derde verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming; Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020 inzake beantwoording vragen derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (35424, L) besluit de commissie op 2 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister.

9.
Toezegging T02234

Toezegging Punten voor evaluatie (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2020 inzake kabinetsreactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders (33258 / 34105, V) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02234 wordt als voldaan aangemerkt.

10.
34430, W

Brief over de herziening van de Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020 inzake herziening Aanwijzingen voor externe contacten van rijksambtenaren (34430, W) besluit de commissie op 2 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister.

11.
Themadebat decentralisaties (voorstel-Ganzevoort)

De commissie besluit, na enige discussie over de betrokkenheid van de commissies VWS en SZW, het reeds goedgekeurde voorstel ongewijzigd door te geleiden naar het College van Senioren. De commissie herbevestigt dat het themadebat wordt getrokken door haar, maar dat het aan de fracties is om woordvoerders af te vaardigen.

12.
Mededelingen en informatie

Een aantal fracties spreekt hun teleurstelling uit over de kwaliteit van de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag bij het initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35129). De voorzitter geeft aan dat dit meegenomen kan worden in het plenaire debat op 19 januari 2021. De staf rappelleert het ministerie van BZK in verband met tijdige toezending van de reactie van de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman