Dinsdag 2 februari 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 29 januari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
34430, W

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herziene Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.
35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen