Dinsdag 26 januari 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
35580

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Procedure

2.
35282

brief van de minister van OCW inzake wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands etc.

Bespreking Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs.

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen