Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
1. 35518

Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks/PvdA (De Boer/Crone) en SP (Kox).

2. 35516

Tijdelijke huurkorting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Kox).

3. 35532

Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer

Het lid Schalk (SGP) stelt voor het voorbereidend onderzoek op te schorten, dan wel het voorlopig verslag nog niet naar de regering te verzenden totdat de Eerste Kamer heeft besloten of het wetsvoorstel controversieel is of niet. De voorzitter stelt vast dat voor dit procedurevoorstel geen meerderheid binnen de commissie is. Vervolgens wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk), SP (Kox), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Schalk).

4. 35533

Behandeling van tweede lezingen van Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Verkerk), SP (Kox), 50PLUS (Baay-Timmerman), SGP (Schalk) en Koole (PvdA).

5. 35654

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 22 januari 2021, 17:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 januari 2021. De commissie beschouwt toezegging T03027 als voldaan.

6. 34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, Q) besluit de commissie op korte termijn een informeel gesprek met deskundigen te houden. De leden Crone (PvdA), Rietkerk (CDA) en Meijer (VVD) leveren een voorstel voor het gesprek en de uit te nodigen deskundigen aan, ter bespreking in de commissie.

7. Toezegging T02839

Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 inzake deze toezegging (34430, X) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02839 blijft open staan.

8. Toezegging T02845 / 35424, M

Toezegging Verlenging wet (35.424)

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 januari 2021 inzake vierde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (35424, M) te betrekken bij het reeds geplande schriftelijk overleg op 2 februari 2021 over de evaluatie van de wet en de eerdere verlengingen. Toezegging T02845 blijft op deels voldaan staan.

9. Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat het College van Senioren in principe heeft ingestemd met het voorstel-Ganzevoort voor een themadebat over decentralisaties, maar graag van de commissie verneemt of dit debat met het demissionaire kabinet of met een nieuw kabinet moet worden gevoerd. De commissie besluit dit op 26 januari 2021 te bespreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman