Dinsdag 9 februari 2021, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 februari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
Uitnodiging Interparlementaire Commissiebijeenkomst (ICM) FEMM - Europees Parlement - 4 maart 2021

4.
Mededelingen en informatie

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen