Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Rondvraag

De commissie stelt vast dat een plenaire behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35600) op 23 februari 2021 niet meer haalbaar is en stelt voor, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, dit wetsvoorstel op 2 maart 2021 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer