Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Inventarisatie onderwerpen gesprek met de Raad van State

Brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie stelt voor dat de commissieleden de onderwerpen die zij naar aanleiding van de brief van 17 december 2020 (35 300 VI, BD) wensen te bespreken met de Raad van State aan het lid Backer (D66) doen toekomen. De opzet van het gesprek zal na het krokusreces in de commissie worden besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren