Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 februari 2021
1.
35605

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35570, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen tot het aanstaande verkiezings- en voorjaarsreces van de Tweede Kamer; Miljoenennota 2021

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen voor kennisgeving aan te nemen.

3.
35282 en 35582

Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit, in verband met de afwezigheid van diverse fracties, om het agendapunt aan te houden. Fracties krijgen tot 23 februari 2021 gelegenheid om hun standpunt inzake het al dan niet voortzetten van de gezamenlijke behandeling van beide wetsvoorstellen door te geven aan de griffie, waartoe zij per e-mail zullen worden uitgenodigd. Tijdens de commissievergadering van 2 maart 2021 kan vervolgens op basis van de geïnventariseerde standpunten een besluit worden genomen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra