Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 februari 2021
1.
35656

Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35079 en 35366

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Inbreng voor nader voorlopig verslag bij het Wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35 366) wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).

3.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit op 9 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Daarnaast stelt de commissie de Voorzitter voor om het plenaire debat over het wetsvoorstel, wegens de volle plenaire agenda op 23 februari 2021, uit te stellen naar eind maart of later.

4.
35.300 VI EK, U

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie gaat graag in op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om naar aanleiding van de motie-Veldhoen een presentatie te ontvangen over de financiering van de rechtspraak.

5.
35296

Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

De commissie besluit een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op 9 maart 2021. Daartoe wordt een voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit de leden Doornhof (CDA) en Veldhoen (GroenLinks).

Tevens besluit de commissie het (aangehouden) voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 23 maart 2021, onder voorbehoud van de nota n.a.v. het verslag en antwoorden regering op uiterlijk vrijdag 19 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren