Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 2 maart 2021
1.
34998, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De fractie van de VVD (Van Ballekom) levert - uiterlijk 4 maart 2021 - inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Tevens besluiten de commissies om in afwachting van het nader schriftelijk overleg de status van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. (35 403, H) ongewijzigd te laten ('niet-uitgevoerd').

2.
Terugkoppeling digitale Europese Parlementaire week 22 februari 2021

Het lid Backer (D66) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de digitale Europese parlementaire week. Een schriftelijk verslag volgt later als kamerstuk.

3.
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren