Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 maart 2021
1.
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 16 maart 2021.

2.
Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 25 februari 2021 (35403/35570, Q) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van motie-Schalk c.s. (35403, J) als voldaan aan te merken.

3.
E200028

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister voor BHO en voor schriftelijk overleg in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie.

4.
EU-Afrika strategie

De commissie besluit op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg inzake de EU-Afrika strategie.

5.
Behandeling dossier EU-VK in de Eerste Kamer

De commissie stemt in met het besluit van de commissie EUZA ten aanzien van de behandeling van het VK-dossier. Het besluit is als volgt: Aangezien het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2020 als derde land moet worden aangemerkt en ook de overgangsperiode op 1 januari 2021 is verlopen, wordt de commissie BDO betrokken bij de parlementaire behandeling van de betrekkingen van de EU met het VK. De voortgang in de betrekking tot de relatie EU-VK zal vanaf nu in de commissies EUZA en BDO apart via de Mededelingen worden opgevolgd. Mocht(en) een of beide commissie(s) behoefte gevoelen aan (schriftelijk) overleg met de regering, dan zal hiertoe een gecombineerde vergadering voor worden uitgeschreven. Deze werkwijze wordt na een jaar opnieuw geëvalueerd.

6.
Brief van Nederlandse Groep van de IPU inzake de mensenrechten van parlementariërs

Het lid Atsma geeft als delegatieleider van de Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie een toelichting op de brief die de Nederlandse groep heeft gestuurd over de mensenrechten van parlementariërs. Daarbij waren leden van de PACE-delegatie ook bij uitgenodigd. De commissie geeft een aantal suggesties mee aan het lid Atsma voor de Nederlandse Groep van de IPU en besluit dit dossier verder met interesse te blijven volgen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk