35.600, N

Motie-Schalk (SGP) over de omgevingswaarde voor 2035In deze motie wordt de regering verzocht niet te wachten tot 2028, maar binnen vier jaar op basis van onder meer

  • de uitwerking van de Subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming,
  • de afspraken met de agrarische sector en andere partijen,
  • en het verdienmodel voor emissiereductie,

een inschatting te maken van de technische, financiële en sociaaleconomische consequenties en de daartoe te nemen maatregelen vanwege het behalen van de voorgestelde omgevingswaarde voor 2035.Kerngegevens

nummer 35.600, N
ingediend 2 maart 2021
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 2 maart 2021 ingetrokken.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
dossier(s) Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)