Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Toekomstperspectief landbouwsector

Brief van de minister van LNV van 26 februari 2021 (35600, K)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV inzake een verzoek aan de SER om uiterlijk begin april een verkenning op te leveren met het oog op een toekomstig landbouwakkoord (35600, K) , opnieuw te agenderen zodra de toezeggingen uit het debat d.d. 2 maart 2021 inzake wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering zijn geregistreerd en vastgesteld.

De commissie verzoekt de staf alvast ambtelijk aan het ministerie van LNV door te geven dat de leden er aan hechten dat het ministerie de SER in het kader van de gevraagde verkenning op korte termijn in kennis stelt van de door de minister gedane toezeggingen, zodat de SER deze kan betrekken bij de door de minister gevraagde verkenning.

-
Informatie over SDF in behandeling van het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 (35600, Q)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 (35600, Q) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer