Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 maart 2021
1. 35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

De leden van de fractie van 50PLUS (lid Baay-Timmerman) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De leden van de fractie van de PvdD sluiten zich bij deze vragen aan.

2. Toezegging T01895 / 33797, X

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De leden van de fracties van GroenLinks (lid De Boer) en van de PvdA (lid Koole) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

3. T02839

Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430)

De commissie bespreekt de brief van 1 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (EK 34.430, Y) en het daarbij aangeboden verslag van een nader rechtsvergelijkend onderzoek naar constitutionele toetsing in de Nederland omringende landen. De commissie besluit op dit moment niet nader in overleg te treden en toezegging T02839 hiermee als voldaan aan te merken.

4. 35654

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

De commissie neemt - in samenhang met eerder ontvangen brieven - kennis van de brief van 2 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing (EK 35.654, N). Zij besluit de ambtelijke voorstellen met betrekking tot de status van de toezeggingen (nog niet geregistreerd) over te nemen.

5. 34453, R

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de proefprojecten met bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit om binnen enkele weken het deskundigengesprek, waartoe op 26 januari jl. is besloten, te laten plaatsvinden alvorens de verdere procedure vast te stellen. Zij besluit tot een besloten, informeel, digitaal gesprek. Uiterlijk maandag 15 maart a.s. leveren de leden van de fracties vragen aan die de deskundigen kunnen worden voorgelegd.

6. T02735, T02736, T02739

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453); Toezegging Erkende technische goedkeuringen (34.453); Toezegging Proefprojecten (34.453)

De commissie besluit ten aanzien van de status van de toezeggingen als volgt:
-T02735: openstaand. Deze toezegging wordt na de deskundigenbijeenkomst opnieuw geagendeerd.
-T02736: deels voldaan.
-T02739: voldaan. De standaardisering door middel van ETG’s kan evenwel in het vervolgtraject onderwerp van bespreking zijn.

7. 34588

Evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit naar aanleiding van de brieven over de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (EK 34.588, N) en met de kabinetsreactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 (EK 34.588, O) om in de plenaire vergaderzaal in het Eerste Kamergebouw in de maand april een besloten, informeel gesprek te houden met direct betrokkenen. Een besluit over de status van de toezeggingen T02465, T02468 en T02475 wordt aangehouden.

8. E200015

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen voorstellen EU-actieplan tegen racisme 2020- 2025 en het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma; EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen voorstellen EU-actieplan tegen racisme 2020- 2025 en het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma (EK 35.640, C) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman