Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079)

-
Mededelingen en informatie

- De brief van de minister voor Rechtsbescherming van 12 maart 2021 ter aanbieding van het Jaarplan Rechtspraak 2021 (35570 VI, H) zal worden besproken na het gesprek met de president van de Algemene Rekenkamer, d.d. 11 mei 2021.

- De commissie zal de bespreking van de brieven over de Wet straffen en beschermen (35122, G en H) agenderen wanneer de tweede Gateway review over deze wet is ontvangen.

- Het lid Dittrich (D66) heeft verzocht om een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528). De griffie deelt mee dat de bespreking van de organisatie van de deskundigenbijeenkomst geagendeerd zal worden op 30 maart 2021, wanneer het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel plaatsvindt.

- Het lid Bikker (ChristenUnie) vraagt de griffie of navraag gedaan kan worden bij de Tweede Kamer of het plenaire debat over het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079) reeds doorgang kan vinden op 20 april 2021, gelet op het vertrek van een aantal initiatiefnemers in verband met de recente Tweede Kamerverkiezing.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren