Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 maart 2021
1. 35517

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 april 2021.

2. Moties-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop

Naar aanleiding van de gezamenlijke plenaire behandeling op 16 maart 2021 van het Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488), het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518) en het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting (35.516), stelt de commissie vast dat de regering in betekenisvolle zin aan de moties Kox c.s. 35.431, D, H en K tegemoet is gekomen. De commissie besluit om die reden om de moties als uitgevoerd te beschouwen.

3. 35619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 6 april 2021.

4. 35620

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 6 april 2021.

5. 35621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 6 april 2021.

6. 35622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 6 april 2021.

7. 35623

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 6 april 2021.

8. 34972

Wet digitale overheid

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt (deels gezamenlijk) geleverd door de fracties van CDA (Prins), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en CU (Verkerk).

9. 35654, O en P

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voorbereidingen van de komende Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

De commissie neemt kennis van de brief van 10 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezing (35654, O) en de brief van 16 maart 2021 met een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de procedurele werkwijze rond de vooropening van de briefstemmen (P). Zij besluit om de brieven opnieuw te betrekken bij de evaluatie van de Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19.

10. 34430, Z / T02836

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Democratie en Jongeren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit gelegenheid te bieden in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 12 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over democratie en Jongeren (34430, Z). De leden van de fracties van D66 en GroenLinks zijn voornemens inbreng te leveren. De conceptbrief wordt bij de eerstvolgende vergadering geagendeerd.

11. T02845

Toezegging Verlenging wet (35.424)

De commissie neemt kennis van de brief van 18 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vijfde verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (EK 35.424, N) en besluit om de status van toezegging T02845 (openstaand) ongewijzigd te laten.

12. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een emailprocedure die op maandag 22 maart 2021 is gestart inzake uitstel van het plenaire themadebat "Verhouding centrale en decentrale overheden" dat op 30 maart 2021 was gepland, gaat de commissie in meerderheid akkoord met uitstel van het debat en stelt voor het debat op 11 mei 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman