Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

- 34430, Z / T02836

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Democratie en Jongeren; Staatscommissie Parlementair Stelsel; Toezegging Betrokkenheid van jongeren (34.430)

De commissie besluit de brief als commissiebrief te versturen, met vermelding dat de leden van de fracties van de PVV en FvD zich niet aansluiten bij de gestelde vragen. De brief wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.

- 34430, AA

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herziene Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie neemt kennis van de brief van 23 maart 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de Herziene Aanwijzingen voor externe contacten van rijksambtenaren en besluit de brief te betrekken bij de behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open Overheid (33328 en 35112). De griffie zal de commissie t.z.t. informeren op welke wijze de toegezegde departementale nota's worden ontsloten.

- 35570 VII / 34430, E

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de versterking en vernieuwing van de lokale democratie; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit de brief te betrekken bij het beleidsdebat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overheden dat op 11 mei is gepland.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman