Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 maart 2021
1.
35528

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), D66 (Dittrich), PVV (Bezaan), SP (Janssen), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren een gezamenlijke inbreng.

Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdag 11 mei 2021.

2.
Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaren (34.641) is heden, 30 maart 2021 tot nader order geschorst op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid, in verband met zijn wens om in quarantaine te gaan. De commissie stelt voor om de verdere plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 20 april 2021. Voorts stelt de commissie voor om de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079) en het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366) te verplaatsen naar een later moment.

3.
Rondvraag

Het lid Recourt (PvdA) stelt voor dat hij, samen met het lid Backer (D66), bij een volgende vergadering een voorstel doet voor een manier waarop de Eerste Kamer zich rekenschap kan geven van de uitkomsten uit het rapport “Ongekend onrecht” van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren