Dinsdag 20 april 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32 317, MA

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de formele JBZ-raad van 11-12 maart 2021; JBZ-Raad

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg

3.COM(2020)825

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

Procedure

4.COM(2021)171

Mededeling van de Europese Commissie over een nieuwe strategie voor de bestrijding van mensenhandel

5.Rondvraag


Korte aantekeningen