Verslag van de vergadering van 6 april 2021 (2020/2021 nr. 33)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35293);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (35582);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) (35669).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. De PVV wil graag aantekening bij wetsvoorstel 35293. Dat betreft het alcoholslotprogramma.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Schalk namens de SGP.

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de SGP vraagt eveneens aantekening bij wetsvoorstel 35293.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. De heer Koffeman van de Partij voor de Dieren.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Mijn fractie vraagt aantekening bij de wetsvoorstellen 35527 en 35669.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. De heer Kox namens de SP.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. De SP wil aantekening bij wetsvoorstel 35527.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Wenst een van de overige leden aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fracties van de SGP en de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35293) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) (35669) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de SP wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527) te hebben kunnen verenigen.