Dinsdag 20 april 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Toekomstperspectief landbouwsector

Brief van de minister van LNV van 26 februari 2021 (35600, K)

Inbreng schriftelijk overleg

3.
Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 16 april 2021 (35600, V)

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen