Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 april 2021
1. 35099 (R2114)

Memorie van antwoord; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor verslag op 20 april 2021. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen, rekening houdende met de eventuele wens van de Staten van Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten om bijzondere gedelegeerden voor het debat af te vaardigen, respectievelijk de Gevolmachtigde Ministers om tijdens de mondelinge behandeling voorlichting te verstrekken, conform artikel 17 Statuut.

2. Terugblik plenair debat Koninkrijksrelaties d.d. 6 maart 2021

De commissie houdt een korte nabespreking van het debat Koninkrijksrelaties van 6 april 2021.

3. 35570 IV, K

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten (ACS) tweede kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief (35570 IV / 34269, K) - die reeds was betrokken bij het debat van 6 april jl. - voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35570 IV, M

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO); Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissie besluit de brief (35570 IV, M) - die reeds was betrokken bij het debat van 6 april jl. - voor kennisgeving aan te nemen.

5. 35570 IV, J / T02533

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding rapporten Taakverdeling en BES-fonds; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissie besluit toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2022. De commissie besluit voorts de brief (35570 IV, J) - die reeds was betrokken bij het debat van 6 april jl. - voor kennisgeving aan te nemen.

6. T03072

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Uitvoeringsagenda's tweede kwartaal 2021; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissie besluit T03072 als voldaan aan te merken en de brief d.d. 1 april 2021 inzake uitvoeringsagenda's tweede kwartaal 2021- die reeds was betrokken bij het debat van 6 april jl. - voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman