Nieuws uit de commissies dinsdag 13 april 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 13 april 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Berkhout).

Plenair

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissies Europese Zaken en Financiën stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 25 mei 2021 te houden.

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie Koninkrijksrelaties besluit gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor verslag op 20 april 2021. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen, rekening houdende met de eventuele wens van de Staten van Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten om bijzondere gedelegeerden voor het debat af te vaardigen, respectievelijk de Gevolmachtigde Ministers om tijdens de mondelinge behandeling voorlichting te verstrekken, conform artikel 17 Statuut.

Hamerstukken

Raming Eerste Kamer 2022

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit teneinde de raming af te kunnen doen als hamerstuk.

Divers

Zelfevaluatie na rapport ‘Ongekend onrecht’

De commissie Justitie en Veiligheid bespreekt het voorstel van het lid Recourt (PvdA) inzake de zelfevaluatie betreffende het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Tweede Kamer Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Zij besluit een werkgroep in te stellen die betrokken zal worden bij een eerste inventarisatie door de griffie betreffende het wetgevingsproces. De samenstelling van deze werkgroep zal nog nader vormgegeven worden, waarbij ook leden van de commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Financiën desgewenst kunnen aansluiten.

Evaluatie WIV

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken voerde onder leiding van haar Voorzitter Boris Dittrich een besloten, informeel gesprek met deskundigen over de conclusies en aanbevelingen van de Evaluatiecommissie WIV2017. Gesproken werd met Renée Jones-Bos, Voorzitter van de Evaluatiecommissie, Mariëtte Moussault, Voorzitter van de Toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) en Nico van Eijk, Voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).


Deel dit item: