Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 april 2021
1. 35099 (R2114)

Memorie van antwoord; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor om de plenaire behandeling van dit voorstel van Rijkswet op dinsdag 1 juni 2021 te houden, inclusief stemming, en met mogelijke deelname van bijzondere gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten e/o de Gevolmachtigd Ministers van deze Caribische landen in het Koninkrijk.

2. T01222

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 39e voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk; Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 39e voortgangsrapportage Sint Maarten (31.568, O) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen met (nieuwe) deadline 1 oktober 2021.

3. Rondvraag

De commissie bespreekt de mogelijkheden van een (digitaal) IPKO. Definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in het Presidium van het IPKO.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman