Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Toekomstperspectief landbouwsector

Brief van de minister van LNV van 26 februari 2021 (35600, K)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

-
Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 16 april 2021 (35600, V)

De commissie besluit op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de technische briefing inzake SDF-rapportages te verplaatsen naar 18 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer