Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 mei 2021
1.
35613

Wet betaald ouderschapsverlof

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 mei 2021.

2.
32043, AN

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over aanvullende vragen van de OSF-fractie over de toekomst van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg (32043, AN) voor kennisgeving aan en spreekt waardering uit voor de heldere beantwoording door de minister.

De commissie betreurt te moeten constateren dat recent meerdere brieven die relateren aan het pensioenakkoord niet tevens aan de Eerste Kamer zijn gezonden en verzoekt de regering dergelijke brieven in het vervolg aan de Eerste Kamer te zenden, mede met het oog op het reeds geplande mondelinge overleg d.d. 15 juni 2021.

De staf wordt verzocht om het ministerie te vragen de thans niet ontvangen brieven per ommegaande alsnog toe te zenden met het oog op bespreking in de commissie op 18 mei 2021.

3.
35213, T

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
34325, K

Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

De commissie besluit de initiatiefnemer en regering schriftelijk te vragen naar de stand van zaken van de toegezegde uitvoeringstoets inzake het initiatiefwetsvoorstel Verdringingstoets (34325).

5.
E210011

Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), Fractie-Nanninga (Van Pareren), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl