Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

-
T03105 - Toesturen afschrift met appreciatie van het rapport Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

Brief van de minister van LNV van 19 april 2021 inzake Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (35600 / 29383 / 28973, W)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03105 als voldaan te beschouwen


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer