Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
T03105 - Toesturen afschrift met appreciatie van het rapport Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

Brief van de minister van LNV van 19 april 2021 inzake Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (35600 / 29383 / 28973, W)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03105 als voldaan te beschouwen

-
Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 16 april 2021 (35600, V)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer